Reglaments de règim intern dels centres

Us recordem que el juliol passat van entrar en vigor els reglaments de règim intern dels Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, en publicar-se al BOPB la seva aprovació definitiva.

L’objectiu d’aquests reglaments és regular l’organització i el funcionament intern dels programes residencials, essent d’obligat compliment per als professionals dels centres, les persones usuàries i per a les seves persones de referència i persones titulars de protecció.

Per aquest motiu us farem arribar una còpia de cada Reglament imprès (mitjançant els vostres comandaments) perquè els pugueu llegir i analitzar, ja que són d’obligat compliment per part de tots els treballadors dels centres. També els podeu trobar a MapaWeb i en línia a la web del Respir: www.diba.cat/respir, a continuació trobeu els enllaços directes: 

- Respir PG
- Respir PDI
- SAUV

Els reglaments regulen tot el circuit d’atenció a les persones usuàries, des del moment de la sol·licitud, l’ingrés, l’estada al centre, i l’alta. Així mateix, es recull i s’actualitza la normativa en protecció de dades.

Qualsevol dubte o consulta respecte de l’aplicació dels reglaments els podeu canalitzar amb els vostres comandaments.