rsc

RSC: Compra Socialment Responsable

Descripció de l’actuació:

Desenvolupar el programa de compra socialment responsable, amb la inclusió als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de factors socials i clàusules de mobilitat respectuoses amb el medi ambient.

Objectiu de Bon govern:

BG6.- Fomentar la compra pública responsable.

Responsabilitat Social Corporativa a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir -2n. trimestre 2021-

Els Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir duen a terme una sèrie d’accions vinculades a la responsabilitat social corporativa (RSC) adreçades a diferents àmbits de relació (laboral, acció social, medi ambient, clients, entitats proveïdores, bon govern i transparència).

En aquesta ocasió ens centrem en dos aspectes de la responsabilitat social corporativa (RSC):

1. Compra socialment responsable

Responsabilitat Social Corporativa a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir -1r. trimestre 2021-

Els Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir duen a terme una sèrie d’accions vinculades a la responsabilitat social corporativa (RSC) adreçades a diferents àmbits de relació (laboral, acció social, medi ambient, clients, entitats proveïdores, bon govern i transparència).

Al final de cada trimestre volem oferir-vos cert contingut i algunes dades que ajudin a divulgar les diferents accions i/o activitats que es porten a terme.