Destacats

RSC: Compra Socialment Responsable

Descripció de l’actuació:

Desenvolupar el programa de compra socialment responsable, amb la inclusió als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de factors socials i clàusules de mobilitat respectuoses amb el medi ambient.

Objectiu de Bon govern:

BG6.- Fomentar la compra pública responsable.