Fi obligatorietat ús mascaretes. Orden SND/726/2023, de 4 de julio, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Avui ha estat publicat en el BOE la finalització de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Per tant, l'ús de mascaretes deixen de ser obligatòries. 

Però estem esperant que es publiqui al DOGC, i tant punt estigui publicat, l'Agència de Salut Pública està preparant una actualització del protocol d'actuació enfront de la Covid-19 que s'estava utilitzant.

El Reial Decret fa una sèrie de recomanacions tant a les administracions com a la ciutadania:

- S'ha de protegir a la població vulnerable. És important mantenir la responsabilitatt i seguir utilitzant les mascaretes i les mesures higièniques davant la presència de sintomes d'infecció respiratòria.

- Reforçar la vigilància integrada d'infeccions respiratòries agudes d’una manera sostenible.

- Promocionar la vacunació enfront de la COVID-19.

- Enfortir el marc estratègic de preparació i resposta enfront de les emergències sanitàries.

- Reforçar els recursos humans, les capacitats de preparació i resposta enfront de les emergències sanitàries, així com la resiliència dels sistemes sanitaris.

1
Temes:
SARS-CoV-2
1
Categories:
SARS-CoV-2